උසස් පෙළ තාක්ෂණ විෂය සිංහලෙන් A/L Technology Subjects a/l technology subjects sinhala

[

🔴 Subscribe for more : Technology Subject Stream Objectives แก้ไขความไม่เท่าเทียมกันในการเลือกวิชาที่ GCE A/L สถานะปัจจุบัน คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ 22% พาณิชย์ 27% ศิลปะ 51% สถานะที่คาดหวัง คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 40% การค้า 35% ศิลปะ 25% การสร้างนักวิชาการวิทยาศาสตร์จากอุดมศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการในตลาดงานปัจจุบัน ให้นักเรียนมีทักษะทางเทคนิคที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน สร้างทักษะภายในนักเรียนเพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหาทางเทคนิคสำหรับปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง พัฒนาทักษะที่เหมาะสม ตลาดงานภายในตัวนักศึกษา นำนักศึกษาไปสู่การศึกษาวิชาชีพตามโครงสร้างคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ คุณสมบัติขั้นต่ำที่ GCE (O/L) กำหนดเพื่อศึกษากระแสวิชาเทคโนโลยี ให้ผ่าน 06 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษากลาง คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ที่ GCE (O/L) ที่มีเครดิตผ่านอย่างน้อยสำหรับวิชา 03 ✅ TubeBuddy เป็นอาวุธลับของฉันสำหรับ YouTu จะเติบโต เรียนรู้วิธีใช้ TubeBuddy : 🔴 คลิกลิงก์ด้านล่างและใช้รหัสคูปอง: slyoutubers เพื่อรับส่วนลด 20% ในทุกระดับบัญชี – ✅ เรียนรู้วิธีสร้างรายได้มากกว่า $ 250 ในหนึ่งเดือน : ติดต่อฉัน : wijesinghedinuka@gmail.com ติดตาม Dinuka Web : Facebook : Twitter : Instagram : ติดตาม Auto Monsters Facebook : YouTube : .

Images related to the topic a/l technology subjects sinhala

උසස් පෙළ තාක්ෂණ විෂය සිංහලෙන් A/L Technology Subjects
උසස් පෙළ තාක්ෂණ විෂය සිංහලෙන් A/L Technology Subjects

Search related to the topic උසස් පෙළ තාක්ෂණ විෂය සිංහලෙන් A/L Technology Subjects

#උසස #පළ #තකෂණ #වෂය #සහලන #Technology #Subjects
උසස් පෙළ තාක්ෂණ විෂය සිංහලෙන් A/L Technology Subjects
a/l technology subjects sinhala
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่

See also  Technology - Background Corporate Music [FREE DOWNLOAD] technology background free

39 thoughts on “උසස් පෙළ තාක්ෂණ විෂය සිංහලෙන් A/L Technology Subjects a/l technology subjects sinhala”

  1. සර් මම මාර්තු o/l කරේ මට 5.1 ක් තියනවා ගනන් නැ මම පොරොන්දු පිට ගනන් කරන්න හිතන්න ඉන්නෙ මම එම කරනවනම් art කරන එකද හොද tech කරන එකද හොද මම හැබැයි ආස වාහන පැත්තෙන් ඉගෙන ගන්න

    Reply
  2. Sir tec kerela campus welata ළමයි aduwenda ganne.Tec kerela Engineer kenek wenne පුළුවන්ද.පේරාදෙණිය campus eken upadi denne නැද්ද

    Reply
  3. කෞරුහරි දන්නවද සබරගමුව campus එකේ engineering technology වලට දෙන degree 1 මොකක්ද කියල (macanical ද, electrical ද)

    Reply

Leave a Comment